Odmena za vernosť

Definície pojmov

Pre účely týchto podmienok platí pojmoslovie a údaje v rozsahu identifikačných údajov predajcu, definícia pojmu “Spotrebiteľ” tak, ako sú stanovené vo všeobecných obchodných podmienkach eshopu nachádzajúceho sa na internetovej adrese https://eshop.hillvital.eu/

Pojem spotrebiteľ je špecificky definovaný zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. 

Spotrebiteľom môže byť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v zmysle § 8 a nasledujúcich zákona 40/1964 Zb. Ďalej len občiansky zákonník. 

Pojem “zákazník”, v rozsahu týchto obchodných podmienok je totožný s pojmom “spotrebiteľ”. 

Prevádzkovateľom programu je: 

HillVital s.r.o.

IČO: 50739972
DIČ: 2120464874
IČ DPH: SK2120464874 podľa §4
Sídlo: Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 
Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov 1
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č. 051/7721 597 fax. č. 051/7721 596

www.soi.sk 

ďalej len “predajca” alebo “ prevádzkovateľ”.

Podmienky a pravidlá účasti

 • Každý spotrebiteľ dostane na požiadanie pridelený unikátny kód. Tento kód môže poskytnúť komukoľvek podľa svojho uváženia, kto spĺňa podmienky, dané právnym poriadkom Slovenskej republiky, teda je spôsobilý samostatne vykonať transakciu. 
 • Spotrebiteľovi, ktorý kód poskytol sa za každé jeho použitie novým spotrebiteľom ihneď po expedícií objednávky, pri ktorej bol jeho odporúčací kód použitý napočítavajú tzv. odporúčacie body v počte 2 body za jedného nového zákazníka, ktorý tento kód použil.

Bodový stav, jeho kontrola a využitie

 • Spotrebiteľ, sa môže kedykoľvek informovať na telefónnom čísle 0800 221 210, o stave jeho bodového konta. 
 • V prípade, že bodový stav na konte spotrebiteľa dosiahne akýkoľvek počet bodov, má tento nárok na zľavu z nasledujúceho nákupu vo výške uvedenej nižšie v týchto obchodných podmienkach. 
 • Každý spotrebiteľ má pri jednom nákupe nárok len na jednu zľavu, ktorú nie je možné kumulovať, ani inak spájať.
 • Spotrebiteľ nesmie použiť jemu pridelený odporúčací kód pri vlastnom nákupe, nakoľko mu na takto použitý kód nebude poskytnutá zľava ani pripočítané odporúčacie body.
 • S pomocou bodov môžete zaplatiť až do výšky 100 % z ceny objednávky.
 • Prípadné námietky si spotrebiteľ môže uplatniť u predajcu na vyššie uvedenom telefónnom čísle alebo emailovej adrese info@hillvitalshop.eu. Pri uplatnení námietky je potrebné zadať číslo objednávky a fotografiu faktúry, ktorú obdržal.
 • Tieto výhody sa nevzťahujú na zamestnancov predajcu a ich rodinných príslušníkov. Títo si ich nemôžu nárokovať žiadnym spôsobom, ani súdnou cestou.
  Každý Spotrebiteľ môže použiť kód získaný odporúčaním na ľubovoľný počet nákupov.

Bodová hodnota

 • Prepočet ceny nákupu na body sa vykonáva podľa nasledujúceho kľúča: 

1 Bod = 1,- Euro. Spotrebiteľovi sa za každé použitie jeho odporúčacieho kódu pripočítajú do bodového konta 2 body. Akonáhle stav bodového konta spotrebiteľa dosiahne 1 bod a viac, má spotrebiteľ nárok na zľavu 1 Euro za každý 1 bod, ktorý má vo svojom bodovom stave nakumulovaný.

Práva predajcu

 • Predajca si vyhradzuje právo obmedziť uplatňovanie zliav tak, že si spotrebiteľ nemôže uplatniť zľavu získanú za odporúčacie body na produkt, na ktorý je už uplatnená iná zľava alebo na vybrané produkty, pričom je povinný na to spotrebiteľa zreteľne upozorniť tak, aby spotrebiteľ mal možnosť rozhodnúť sa, či produkt napriek tomuto faktu kúpi alebo nie.
 • Predajca si vyhradzuje právo pri odstúpení od kúpnej zmluvy, ktorej súčasťou bolo uplatnenie zľavy za odporúčacie body, tieto body nepripísať spotrebiteľovi naspäť do jeho bodového konta
 • Predajca si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok kedykoľvek. 

Práva spotrebiteľa

 • Spotrebiteľ má všetky práva vyplývajúce mu z právneho poriadku Slovenskej republiky, ako aj zo všeobecných obchodných podmienok predajcu.
 • Spotrebiteľ má právo slobodne a podľa svojho uváženia nakladať so svojim bodovým kontom a kedykoľvek sa rozhodnúť, akú veľkú zľavu na aký produkt použije. Tým nie je dotknuté právo predajcu produkt zo zľavy vyňať, ani zásada nekumulovania zliav na 1 produkt.
 • Spotrebiteľ má právo byť informovaný o zmene týchto obchodných podmienok.
 • Predajca je povinný si túto povinnosť splniť tak, že akúkoľvek zmenu týchto obchodných podmienok bezodkladne uverejní na svojich webových stránkach a zreteľne ju vyznačí, aby mal spotrebiteľ možnosť sa s jej textom oboznámiť.
 • Predajca je povinný v prípade zmeny túto informáciu uverejniť minimálne 48 hodín pred jej účinnosťou a zachovať jej zreteľné vyznačenie po dobu 96 hodín od jej uverejnenia.
 • Spotrebiteľ má právo byť o závažných zmenách obchodných podmienok informovaný formou e mailu bezodkladne.

Platnosť a prepadnutie bodov

 • Platnosť odporúčacích bodov je 1 rok odo dňa ich získania. Body, ktoré spotrebiteľ v tomto období neuplatní, prepadnú v prospech predajcu. 

Spôsob uplatnenia zľavy za odporúčacie body

 • Spotrebiteľ si uplatní zľavu za odporúčacie body tak, že pri emailovej alebo telefonickej objednávke uvedie počet bodov, ktoré si chce uplatniť. O uplatnení bodov bude informovaný emailom súčasne s potvrdením objednávky, prípadné nezrovnalosti budú riešené v súlade z predošlým textom.

Odstúpenie od účasti v programe

 • Spotrebiteľ má právo kedykoľvek svoju účasť vo vernostnom programe ukončiť. Môže tak urobiť písomne elektronickou formou na emailovú adresu predajcu.
 • Takéto ukončenie účasti na programe má za následok okamžité prepadnutie všetkých bodov, ktoré zákazník v čase tohto vyhlásenia mal nakumulované na svojom bodovom konte v prospech predajcu.
 • Spotrebiteľ, ktorý ukončil svoju účasť v programe sa do neho nemôže zapojiť opätovne.
 • Spotrebiteľ má právo kedykoľvek jednostranným vyhlásením odmietnuť ktorúkoľvek formu spracovania jeho osobných údajov berúc do úvahy, že týmto nie je dotknutá žiadna iná forma ich spracovania, ich spracovanie, ktoré nastalo pred momentom zrušenia súhlasu, ako aj skutočnosť, že takéto odmietnutie súhlasu môže mať za následok nemožnosť uplatnenia výhod vyplývajúcich mu z programu.
 • Predajca si vyhradzuje právo prerušiť, zmeniť, alebo nahradiť vernostný program v prípade oznámenia jeden mesiac vopred, alebo v prípade zmeny legislatívy aj bez dodržania tejto lehoty.

Spracovanie a ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ eshopu HillVital s.r.o., Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, IČO: 50739972 prehlasuje, že Vaše osobné údaje spracúvame v zmysle NARIADENIA EUROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov  a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „GDPR“). Prečítajte si tiež Zásady súborov cookies.

Ochrana osobných údajov

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme Vašu kontrolu nad Vašimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neoprávnenému prístupu k nim.

Aké osobné údaje od Vás požadujeme?

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, zahŕňajú ako povinné údaje: kontaktné informácie, za účelom priradenia Vašej osoby k Vášmu špecifickému bodovému kontu a následne uplatnenia Vašich nárokovateľných výhod vyplývajúcich z účasti v programe. Bez uvedenia povinných údajov nebude možné zabezpečiť spárovanie a uplatnenie výhod uvedených vyššie po technickej stránke. Dobrovoľne nám poskytnete osobné údaje tam, kde Vás žiadame o udelenie súhlasu, napr. pri registrácii, súhlasu so zasielaním marketingových informácií, recenzií a ďalšie podľa uvedeného rozsahu.,

Ako vaše osobné údaje využívame?

Vaše údaje potrebujeme napríklad k nasledujúcim účelom:

 • Vytvoriť a spravovať váš osobný účet (registrácia).
 • Spracovať Vaše objednávky, doručenie tovaru, vrátenie tovaru, reklamácia.
 • Priradiť Vašu osobu ku konkrétnemu odporúčaciemu kódu a následne k bodovému kontu.
 • Priradiť odporúčacie body do Vášho bodového konta a technické spracovanie uplatnenia nárokovateľnej zľavy.
 • Odpovedať na Vaše otázky emailom alebo telefonicky.
 • Zasielať Vám marketingové informácie (newsletter)
 • Skontrolovať Váš vek z dôvodu právnych predpisov týkajúcich sa nakupovania.
 • Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas po dobu stanovenú právnymi predpismi.
 • Osobné údaje budú zmazané v súlade s platnou legislatívou, ak nebudete súhlasiť s predĺžením doby spracovávania.

Informácie, ktoré s nami zdieľate

Aby sme vám poskytli čo najlepšie služby a relevantný obsah, zhromažďujeme informácie o tom, ako je naša webová stránka využívaná. To znamená, že keď používate náš web, zisťujeme, aké funkcie sú najčastejšie využívané. V prípade, že s nami nechcete zdieľať tieto informácie, môžete si na svojom prehliadači zapnúť anonymný režim alebo nastaviť súbory cookies. Prečítajte si viac v Zásadách súborov cookies.

Udelený súhlas so zasielaním marketingových informácií môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz „Odhlásiť Newsletter“ v zaslanom e-maily alebo nás môžete kontaktovať na kontaktoch uvedených v e shope (časť Kontakt).

Newsletter - marketingový email

Údaje poskytnuté v procese objednávky tovaru, hlavne emailová adresa, môžu byť použité na zasielanie newsletterov týkajúcich sa a informujúcich o výhodných ponukách na objednaný a zakúpený tovar. V zmysle čl. 7 odst. 3 GDPR, má spotrebiteľ právo takýto súhlas kedykoľvek odvolať a to pomocou linku, ktorý bude priložený k tejto správe. Odvolanie súhlasu nezakladá spotrebitelovi žiadne ďalšie náklady a výdavky.

Poskytovatelia služieb

Aby sme boli schopní poskytovať Vám kvalitné služby, nemôžeme existovať bez externých poskytovateľov. Údaje, ktoré získame, môžu byť sprístupnené doručovacím spoločnostiam, prípadne ďalším poskytovateľom spracovateľských softvérov a služieb. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania.

Vaše práva

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o Vás uchovávame (bezplatne jedenkrát za rok). Pokiaľ sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, pokiaľ nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve alebo iné opodstatnené dôvody. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovať prístup ku svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzené spracovanie (čl. 18 GDPR), a vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, pokiaľ si myslíte, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR).

Zabezpečenie

Zabezpečovacie služby pomáhajú uchovať osobné údaje v bezpečí pred kybernetickými útokmi a zvedavými ľuďmi. Bez zabezpečenia neexistuje záruka súkromia. Vďaka nášmu odhodlaniu venovať sa kybernetickej bezpečnosti, môžeme Vám ponúknuť skutočne bezpečné digitálne služby.

Zásady používania súborov cookie

V súlade s § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že Vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Typy cookies, ktoré používame:

Základné - tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, ako napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby, zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a iné. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

Prevádzkové - zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Ide o informácie, ktoré nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a iné. Taktiež slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

Súbory cookie tretích strán - počas používania našich webových stránok môžu byť vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole spoločnosti HillVital s.r.o. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od služieb tretích strán. Spoločnosť HillVital s.r.o. nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

Používanie cookies

Používaním webovej stránky prevádzkovanej spoločnosťou HillVital s.r.o. vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. HillVital s.r.o. nepoužíva údaje získané používaním cookies na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.