Vyskúšajte produkty HillVital zadarmo

Definície pojmov

Pre účely týchto podmienok platí pojmoslovie a údaje v rozsahu identifikačných údajov predajcu, definícia pojmu “Spotrebiteľ” tak, ako sú stanovené vo všeobecných obchodných podmienkach eshopu nachádzajúceho sa na internetovej adrese https://eshop.hillvital.eu/

Pojem spotrebiteľ je špecificky definovaný zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. 

Spotrebiteľom môže byť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v zmysle § 8 a nasledujúcich zákona 40/1964 Zb. Ďalej len občiansky zákonník. 

Pojem “zákazník”, v rozsahu týchto obchodných podmienok je totožný s pojmom “spotrebiteľ”. 

Prevádzkovateľom programu je: 

HillVital s.r.o.

IČO: 50739972
DIČ: 2120464874
IČ DPH: SK2120464874 podľa §4
Sídlo: Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 
Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov 1
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č. 051/7721 597 fax. č. 051/7721 596

www.soi.sk 

ďalej len “predajca” alebo “ prevádzkovateľ”.

Zasielanie produktov grátis na odskúšanie výmenou za referencie.

Predajca v dobrej viere a s dobrými úmyslami poskytne zákazníkom možnosť vyskúšať ním ponúkaný sortiment produktov bez finančnej náhrady. Ideálnou odmenou predajcu v rámci tohto programu je objektívna spätná väzba od zákazníkov, ktorá pomôže predajcovi zvýšiť kvalitu ním ponúkaných produktov a služieb zákazníkom.

 • Zákazník, ktorý prehlási svoj záujem o produkt na odskúšanie emailom alebo prostredníctvom oficiálnej stránky predajcu na sociálnych sieťach, má nárok obdržať produkt podľa jeho výberu na odskúšanie grátis. 
 • Predajca si vyhradzuje právo poskytnúť spotrebiteľovi zoznam produktov, z ktorých má voľný výber v zmysle predchádzajúceho ustanovenia. 
 • Zákazník má nárok si takýto produkt ponechať.
 • Jeden zákazník má nárok len na jeden produkt na skúšku v počte jeden kus. 
 • V prípade, ak zákazník požiada o tovar na skúšku opakovane, bude mu poskytnutie takéhoto tovaru odmietnuté.

Nakladanie s takto získanými referenciami:

 • Predajca je povinný uverejniť referenciu získanú na základe tejto výzvy výlučne pod menom, pod ktorým ju podpísal zákazník, ktorý ju predajcovi poslal.
 • Predajca je oprávnený ponechať takto získanú referenciu uverejnenú na svojich stránkach neobmedzenú dobu.
 • Predajca nesmie za žiadnych okolností zverejniť akýkoľvek údaj, ktorý by umožnil spárovanie danej referencie s konkrétnym zákazníkom, ktorý je jej autorom.
 • Predajca za žiadnych okolností nesmie porušiť žiadne z ustanovení ochrany osobných údajov, či už uvedených na stránkach predajcu, alebo v smernici GDPR. Ochranu osobných údajov nájdete tu.
 • Zaslaním referencie predajcovi, spotrebiteľ udeľuje predajcovi súhlas s jej použitím na marketingové účely.
 • Spotrebiteľ má právo uverejniť, alebo poslať referenciu predajcovi, či už nepodpísanú, alebo podpísanú spôsobom, ktorý si sám zvolí.
 • Na uverejnenú referenciu sa nevzťahujú ustanovenia smernice GDPR na odvolanie súhlasu za predpokladu, že referencia, ako celok neobsahuje osobný údaj v zmysle GDPR.