Štatút súťaže

"Súťaž

Súťaž o dvojbalenie

Štatút súťaže “Súťaž o dvojbalenie balzamov HillVital”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: HillVital s.r.o.

Sídlo: Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad

IČO: 50 739 972

DIČ: 2120464874

Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 34246/P

Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 07.04.2024 00:00 h. do 02.05.2024 23:59 h. 

V tomto termíne budú súťažiaci zaradení do súťaže.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Zúčastniť sa súťaže môže iba osoba staršia ako 18 rokov (fyzická osoba mladšia ako 18 rokov sa môže zúčastniť len so súhlasom zákonného zástupcu), ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“). 

Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie do súťaže sa vyžaduje, aby súťažiaci počas trvania súťaže urobil objednávku s minimálnou hodnotou 30 € a zadal v objednávkovom kroku košíka súťaný kód “SUTAZ” do políčka poznámky v poslednom kroku objednávky.  Takáto objednávka bude v uvedenom termíne konania súťaže zaradená do žrebovania. Súťažiaci, ktorý počas trvania súťaže zrealizuje viac objednávok ktore splnajnia uvedene podmienky, bude do súťaže zaradený v počte zodpovedajúcemu počtu jeho objednávok.

Výhry

1x Dvojbalenie balzamov HillVital  podľa vlastného výberu

1x Dvojbalenie balzamov HillVital  podľa vlastného výberu

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu súťaže 02.05.2024 budú vyžrebovaní dvaja víťazi spomedzi súťažiacich, prostredníctvom súboru EXCEL určeným na losovanie súťažiacich. Do losovania budú zaradení len tí, ktorí objednávku riadne prevzali a uhradili do 02.05. 2024. Víťazi budú tiež priamo kontaktovaní Organizátorom na nimi uvedených kontaktoch, emailom alebo telefonicky. V prípade, ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní odo dňa žrebovania a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok.

Spôsob odovzdania výhry

Výhra bude zaslaná výhercom prostredníctvom jednej z partnerských prepravných spoločnosti, pričom poplatok za dopravu bude uhradený Organizátorom. 


Ochrana osobných údajov

Organizátor ako prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a súčasne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) spracúva osobné údaje súťažiaceho, ktoré získal pri predaji tovaru, na základe jeho oprávneného záujmu, pričom dôvodne očakáva, že v prípade výhry bude kupujúci akceptovať výhru. Organizátor na účely súťaže spracúva osobné údaje v rozsahu  meno, priezvisko a v prípade Výhry súčasne aj v rozsahu korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt počas celej doby trvania Súťaže, a to na účel prevádzkovania Súťaže (napr. realizácia Súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry).

Organizátor ako prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely.

Poučenie

Súťažiaci má právo na informácie, odpis a opravu osobných údajov. Dotknutá osoba môže prevádzkovateľa v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov kedykoľvek kontaktovať, a to na emailovej adrese info@hillvitalshop.eu.

Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva dotknutej osoby sú upravené najmä v druhej hlave zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie, či sú, alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

Osobné údaje, ktoré Súťažiaci poskytne Organizátorovi, musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny je Súťažiaci povinný o ich zmene bezodkladne informovať Organizátora.

V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu a po podaní námietky budú tieto osobné údaje zlikvidované.

Organizátor bude tieto osobné údaje spracúvať iba po dobu trvania súťaž.

Záverečné ustanovenia

V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.

 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.