Vyhrajte hodnotný balíček

sutaz-sk2

Štatút súťaže Vyhrajte hodnotný balíček

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: HillVital s.r.o.
  Sídlo: Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad
  IČO: 50 739 972
  DIČ: 2120464874
  Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 34246/P
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 13.11.2022 08:00 h. do 15.11.2022 12:00 h. V tomto termíne budú súťažiaci zaradení do súťaže.
   1. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
    Zúčastniť sa súťaže môže iba osoba staršia ako 18 rokov (fyzická osoba mladšia ako 18 rokov sa môže zúčastniť len so súhlasom zákonného zástupcu), ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“). 
   2. Podmienky účasti v súťaži
    Pre zapojenie do súťaže sa vyžaduje, aby súťažiaci počas trvania súťaže vytvoril a odoslal svoju objednávku. Výhra bude odoslaná súťažiacemu najneskôr dva dni po úhrade a prevzatí všetkých jeho objednávok, ktoré počas konania súťaže vytvoril. Každá objednávka bez ohľadu na jej hodnotu bude v uvedenom termíne konania súťaže zaradená do žrebovania. Súťažiaci, ktorý počas trvania súťaže zrealizuje viac objednávok, bude do súťaže zaradený v počte zodpovedajúcemu počtu jeho objednávok.
      1. Výhra
       Balíček v hodnote 65 €:

       SPHERE zľavová karta
       HillVital ceruzka
       HillVital krabička na lieky
       Almara Soap - Prírodná maska na tvár BRIGHT FACE
       Almara Soap - Olej pre suchú a jemnú pleť GLOW
       Almara Soap - Peeling na pery s bio kakaom COCOA LIPS

  Každý súťažiaci je oprávnený vyhrať iba jednu (1) výhru, a to aj v prípade jeho viacnásobného zaradenia do súťaže. 

         1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
          Po uplynutí termínu súťaže, v utorok 15.11.2022 o 12:00 h., budú víťazi vyžrebovaní spomedzi súťažiacich, prostredníctvom súboru EXCEL určeným na losovanie súťažiacich. Víťazi budú tiež priamo kontaktovaní Organizátorom na nimi uvedených kontaktoch, emailom alebo telefonicky. V prípade, ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní odo dňa žrebovania a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok.
         2. Spôsob odovzdania výhry
          Výhra bude zaslaná výhercom prostredníctvom GLS a Packety, pričom poplatok za dopravu bude uhradený Organizátorom. 
         3. Ochrana osobných údajov

  Organizátor ako prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a súčasne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) spracúva osobné údaje súťažiaceho, ktoré získal pri predaji tovaru, na základe jeho oprávneného záujmu, pričom dôvodne očakáva, že v prípade výhry bude kupujúci akceptovať výhru. Organizátor na účely súťaže spracúva osobné údaje v rozsahu  meno, priezvisko a v prípade Výhry súčasne aj v rozsahu korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt počas celej doby trvania Súťaže, a to na účel prevádzkovania Súťaže (napr. realizácia Súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry).

  Organizátor ako prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely.

  Poučenie:

  Súťažiaci má právo na informácie, odpis a opravu osobných údajov. Dotknutá osoba môže prevádzkovateľa v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov kedykoľvek kontaktovať, a to na emailovej adrese info@hillvitalshop.eu.

  Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva dotknutej osoby sú upravené najmä v druhej hlave zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie, či sú, alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

  Osobné údaje, ktoré Súťažiaci poskytne Organizátorovi, musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny je Súťažiaci povinný o ich zmene bezodkladne informovať Organizátora.

  V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu a po podaní námietky budú tieto osobné údaje zlikvidované.

  Organizátor bude tieto osobné údaje spracúvať iba po dobu trvania súťaže.

         1. Záverečné ustanovenia
          V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.

   

  Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.