Súťažný týždeň v HillVital

sutaz-sk2

Štatút súťaže Súťažný týždeň s HillVitalom

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: HillVital s.r.o.
  Sídlo: Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad
  IČO: 50 739 972
  DIČ: 2120464874
  Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 34246/P
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 20.02.2022 08:00 h. do 27.02.2022 08:00 h. V tomto termíne budú súťažiaci zaradení do súťaže.
 1. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Zúčastniť sa súťaže môže iba osoba staršia ako 18 rokov (fyzická osoba mladšia ako 18 rokov sa môže zúčastniť len so súhlasom zákonného zástupcu), ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“). 
 2. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby súťažiaci počas trvania súťaže nakúpil tovar od spoločnosti HillVital s.r.o. v minimálnej hodnote 30,- EUR (slovom tridsať Eur).  

Súťažiaci, ktorý počas trvania súťaže uskutoční viac nákupov, bude do súťaže zaradený v počte zodpovedajúcemu počtu jeho nákupov.

 1. Výhra
  Výhrami v súťaži sú tri (3) výherné ceny- darčekové poukážky:
 1. cena: darčeková poukážka v hodnote 100,- EUR,
 2. cena: darčeková poukážka v hodnote 40,- EUR, 
 3. cena: darčeková poukážka v hodnote 20,- EUR. 

Každý súťažiaci je oprávnený vyhrať iba jednu (1) výhru, a to aj v prípade jeho viacnásobného zaradenia do súťaže. 

Výherca môže výhru použiť iba na jeden nákup akýchkoľvek produktov ponúkaných spoločnosťou HillVital s.r.o., a to minimálne v hodnote vyhratej darčekovej poukážky, pričom v prípade, ak je hodnota nákupu vyššia ako je hodnota darčekovej poukážky, bude hodnota darčekovej poukážky odrátaná z celkovej sumy nákupu. Poukážka je prenosná. Platnosť výherných darčekových poukážok je do 30.04.2022.

 1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu súťaže, v pondelok 28.02.2022 o 08:00 h., budú víťazi vyžrebovaní spomedzi súťažiacich, v poradí 3. cena, 2. cena, 1. cena, prostredníctvom súboru EXCEL určeným na losovanie súťažiacich.
  Záznam z losovania súťaže bude zverejnený na facebookovom profile @HillVitalprirodneprodukty v pondelok 28.02.2022 najneskôr do 15:00 h. Víťazi budú tiež priamo kontaktovaní Organizátorom na nimi uvedených kontaktoch, emailom alebo telefonicky. V prípade, ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní odo dňa žrebovania a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 2. Spôsob odovzdania výhry
  Výhra bude zaslaná výhercom emailom alebo textovou resp. multimediálnou správou.
 3. Ochrana osobných údajov

Organizátor ako prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a súčasne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) spracúva osobné údaje súťažiaceho, ktoré získal pri predaji tovaru, na základe jeho oprávneného záujmu, pričom dôvodne očakáva, že v prípade výhry bude kupujúci akceptovať výhru- darčekový poukaz slúžiaci na nákup produktov, ktoré už v minulosti súťažiaci nakúpil. Organizátor na účely súťaže spracúva osobné údaje v rozsahu  meno, priezvisko a v prípade Výhry súčasne aj v rozsahu korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt počas celej doby trvania Súťaže, a to na účel prevádzkovania Súťaže (napr. realizácia Súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry).

Organizátor ako prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely.

Poučenie:

Súťažiaci má právo na informácie, odpis a opravu osobných údajov. Dotknutá osoba môže prevádzkovateľa v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov kedykoľvek kontaktovať, a to na emailovej adrese info@hillvitalshop.eu.

Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva dotknutej osoby sú upravené najmä v druhej hlave zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie, či sú, alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

Osobné údaje, ktoré Súťažiaci poskytne Organizátorovi, musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny je Súťažiaci povinný o ich zmene bezodkladne informovať Organizátora.

V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu a po podaní námietky budú tieto osobné údaje zlikvidované.

Organizátor bude tieto osobné údaje spracúvať iba po dobu trvania súťaže.

 1. Záverečné ustanovenia
  V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.